Šest architektů, šest vylepšených míst na třídě 28. října – Opavská

Návrh křížení ulic 28. října, Sokola Tůmy, Železárenská, zdroj: MAPPA

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) vybral zpracovatele návrhů na kultivaci šesti veřejných prostranství na třídě 28. října – Opavská. Cílem je celkové zkvalitnění těchto míst, a to pomocí úprav, které jsou jednoduché a nevyžadují povolovací řízení.

Ateliér MAPPA v březnu vyhlásil otevřené výzvy ke zpracování návrhů na kultivaci šesti problematických prostranství na třídě 28. října – Opavská. Zájemci z řad architektů, projektantů či designérů si ke zpracování mohli vybrat libovolný počet z určených míst – od jednoho po všech šest.

Soutěž se setkala s velkým zájmem, ve stanoveném termínu zaslalo přihlášky 18 účastníků, přičemž mnozí z nich si k řešení vybrali více lokalit. Součástí přihlášek byla architektonická libreta, v nichž autoři popsali a přiloženými skicami vysvětlili, jakým způsobem by k úpravě daného místa přistupovali. Hodnotící komise složená ze zástupců MAPPA pak vybrala pět z nich – jedná se o jednotlivce i týmy: Jan Waldhauser, Mika Svoboda architekti, Atelier 10m², Peter Bednár a Lubomír Fridrich, ateliér gogolák + grasse.

Návrh Náměstí Republiky, přestupový terminál, zdroj: MAPPA

Účastníci otevřených výzev neměli za úkol zpracovat návrhy úprav prostranství, nýbrž co nejlépe nám přiblížit svůj profesní přístup k lokalitám, které si vybrali. Díky tomu jsme mohli posoudit, jak pochopili problémy a potenciály daného místa a jak by s ním dále pracovali. Při hodnocení jsme však přihlíželi také k ekonomické přiměřenosti námětů, “ uvedl ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil.

Například u první řešené lokality, úseku ulice 28. října u Smetanova náměstí, navrhuje autor Jan Waldhauser dočasné umístění stromů ve vacích s pláštěm z recyklovaných materiálů. Ty zpříjemní prostředí pro chodce a mohou na této ulici zůstat do doby, než se zde vše připraví na jejich vysazení do země. Pokud by se ukázalo, že to v tomto prostoru není možné, využijí se případně jinde ve městě.

Na Náměstí Republiky se vybraný ateliér Mika Svoboda architekti soustředí na samotnou konstrukci podchodů dopravního terminálu, která by měla být natřena výraznou barvou a opatřena bodovým osvětlením. Důležitým krokem je také důkladný úklid a vyčištění prostoru, odstranění vizuálního smogu a výměna poškozených laviček a košů. Autoři si zároveň nekladou nadměrné ambice k úpravě dopravní situace, jejíž změna není v rámci krátkodobých jednání reálná.

V Mariánských Horách u křížení s ulicí Sokola Tůmy autoři Peter Bednár a Lubomír Fridrich zakládají svůj koncept na umístění výrazných prvků, konkrétně židlí netradičních rozměrů, do místa, které nemá jasné využití. Tyto objekty mají schopnost upoutat, vzbudit pozornost a přilákat kolemjdoucí k zastavení. Počítá se také s využitím stánku pro občerstvení, který již na místě stojí. Barevnost a orientace jednotlivých prvků navržená ve vizualizaci bude předmětem diskuse a dalšího dopracování.

Výsledný výběr zpracovatelů návrhů konzultoval ateliér MAPPA se zástupci městských obvodů, na jejichž území se jednotlivé lokality nacházejí. Ti budou moci uplatnit své podněty a připomínky v průběhu zpracování návrhů, v další fázi se obvody mohou také přímo podílet na provádění úprav. Dobrá koordinace a komunikace mezi všemi zapojenými subjekty bude pro hladký průběh projektů klíčová,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Návrh 28. října od křižovatky s ul. Nádražní po Smetanovo náměstí, zdroj: MAPPA

Následujícím krokem v přípravách je odevzdání dopracovaných návrhů s veškerou dokumentací do 25. června 2021. Realizace úprav začne v červenci tohoto roku. Dokončení všech projektů je očekáváno v prvním pololetí roku příštího. Celkové náklady na úpravy všech šesti lokalit nepřesáhnou 3,5 milionů korun.

Zkušenosti s rychlými nestavební zásahy ve veřejném prostoru, které lze čerpat ze zahraničí i některých českých měst, ukazují, že tyto úpravy převážně dočasného charakteru mohou velmi dobře fungovat a zlepšovat pobytovou funkci veřejných prostranství. Pomohou tomu, aby se již v krátkém čase stala prostranství pro obyvatele příjemnější a bezpečnější. Budou zároveň první fází postupné celkové proměny prostoru městské třídy, která bude vycházet z koncepčního dokumentu připravovaného ateliérem MAPPA.

Vybraní zpracovatelé návrhů pro jednotlivé lokality:

lokalita č. 1: 28. října od křižovatky s ul. Nádražní po Smetanovo náměstí
vybraný zpracovatel: Jan Waldhauser

lokalita č. 2: Veřejný prostor pasážových domů, ulice Denisova
vybraný zpracovatel: Mika Svoboda architekti

lokalita č. 3: Náměstí Republiky, přestupový terminál
vybraný zpracovatel: Mika Svoboda architekti

lokalita č. 4: Křížení ulic 28. října, Výstavní, Novinářská
vybraný zpracovatel: Atelier 10m 2
 
lokalita č. 5: Křížení ulic 28. října, Sokola Tůmy, Železárenská
vybraný zpracovatel: Peter Bednár, Lubomír Fridrich

lokalita č. 6: Křížení ulic Opavská, Porubská, Sokolovská
vybraný zpracovatel: ateliér gogolák + grasse