Známe novou podobu ulice Místecká

Celková urbanistická situace u ulice Místecká, zdroj: ostrava.cz

Městotvorné řešení ulice Místecké, zajišťující adekvátní prostor a prostupnost pro pěší, cyklisty i automobilovou dopravu je výsledkem mnohaletých jednání mezi městem Ostravou, Ředitelstvím silnic a dálnic a Moravskoslezským krajem o podobě této klíčové dopravní tepny v centru Ostravy. Stavba s názvem „I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. Stavba“ je dlouhodobě připravována Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD), město Ostrava i městský obvod opakovaně odmítali navrhované řešení, a to z důvodu jeho nevhodnosti, tedy vytvoření neadekvátní prostorové i hlukové bariéry mezi dvěma významnými částmi města, historickým jádrem města a oblastí Fifejd. Město Ostrava proto předložilo v roce 2019 ŘSD vlastní řešení území, které se stalo základem pro uzavření aktuální dohody o podobě projektu.

Místecká je bezesporu klíčovou dopravní tepnou Ostravy, město ale zároveň nemůže rezignovat na další aspekty svého rozvoje. Souhlas s původním řešením, které navrhovalo 4pruhovou komunikaci obestavěnou až 14timetrovými protihlukovými stěnami a obdobnými návrhy jsme proto nedali, ale proaktivně jsme navrhli takové řešení, které město nerozděluje, ale naopak propojuje a také zachovává a zlepšuje kvalitu bydlení a života v této lokalitě. Velmi oceňujeme, že ŘSD na námi hozenou rukavici reagovalo pozitivně, stejně tak kraj a dnes je na stole projekt a dohoda, která skutečně odráží komplexní potřeby města i státu. Věřím, že navrhovaný projekt podpoří také centrální komise a k jeho realizaci dojde v nejbližších letech,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Odmítnutý návrh, zdroj: ostrava.cz

Jedná se o poslední část ulice Místecké – silnice I/56 ve správě státu – v dvoupruhovém uspořádání, v úseku mezi ul. 28. října a Českobratrskou. Snaha řešit tuto stavbu trvá více než 20 let. Všechna dosavadní řešení ztroskotala na jedné straně na nedodržení požadavku hlukových limitů – ze strany krajské hygieny byla zrušena dvě územní rozhodnutí. Na druhé straně, se pak jednalo o základní urbanismus a architekturu města, kdy klíčové pro rozvoj města je efektivní propojování jeho dílčích částí pro pěší, cyklisty i automobilovou dopravu, využívání potenciálu rozvojových území a proluk v intravilánu města i kvalitní veřejný prostor. Prostá čtyřpruhová komunikace, mnohametrové protihlukové stěny či betonové zastřešení nabízely pravý opak byly pro město zcela nepřijatelné.

Příklady praxe ze světa, zdroj: Ostrava.cz

Město Ostrava proto zpracovalo v roce 2019 vlastní řešení, které je kombinací dopravní stavby a přijatelného architektonického řešení. „Návrh města pracuje s konceptem tzv. galerie, tedy částečným snížením nivelety stavby, jejím zakrytím pobytovou střechou a návazným systémem propojovacích lávek. Bytové domy, kterým jen pár metrů před okny měla stát 14metrová protihluková stěna, vznikne před domem zelený veřejný prostor a lávkou pro pěší se během pár minut dostanou až na ulici Stodolní. Adekvátně bude dotvořen i prostor okolí školy a území nabídne i několik ploch pro budoucí zástavbu. Klíčové téma je také budoucí využití a zachování funkčnosti haly Tatran. Projekt a stavbu bude následně zajišťovat ŘSD, město bude spolufinancovat některé objekty, a to ty, které primárně vznikají požadavkem města na kvalitní městotvorné řešení, hodné 21. století,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Řešení se 460 metry polootevřené galerie je městotvorné zejména tím, jak propojuje jednotlivá separovaná území (ulice Místecká, železnice, ulice Českobratrská, Frýdlantské mosty) a odstraňuje bariéry. Konkrétně se:

  • zlepší vazby mezi centrem a oblastí Městské nemocnice Ostrava, Domem kultury (koncertní síní), Černou kostkou a podobně,
  • na stavbu bude navazovat lávka přes železnici a ul. Porážkovou. ústící v lokalitě Jatek,
  • zřídí se nový přístup do haly Tatran,
  • na střeše galerie budou provedeny vegetační úpravy, chodníky propojující jednotlivé lokality, bude k dispozici parkování,
  • dole v Cingrově sadu vznikne prostorová rezerva pro nové objekty
  • odstraní se dlouholetá dopravní závada, Místecká bude čtyřpruhovou
  • vznikne přímé napojení na most na ul. Českobratrské
Odmítnuté řešení s dvanáctimetrovou stěnou, zdroj: Ostrava.cz

Hotová studie byla předána ŘSD v březnu 2019. Město poté ještě zpracovalo studii hodnocení ekonomické efektivnosti stavby. Další stupeň projektové dokumentace již zadalo ŘSD ČR a jeho zpracovatelem je společnost SHB a.s. Ostrava. Tato Technická studie a aktualizace zadávacích podmínek a HDM-4 byla dokončena v květnu 2021.

Uzavření dohody, kterou nyní schválilo město Ostrava, Moravskoslezský kraj a ŘSD je podmínkou pro schválení projektu centrální dopravní komisí, zahájení projektové dokumentace pro povolení stavby a zajištění financování ze strany státu. Což jsou nejbližší kroky, kterými tento projekt musí projít.

Předpokládaný rok zahájení stavby je 2026–2027 a odhadované celkové náklady (příprava, dokumentace, realizace) 1,856 miliardy, z toho stavební náklady 1,36 miliardy korun bez DPH, z čehož by město Ostrava zaplatilo 111, 5 milionu korun a Moravskoslezský kraj 67,5 milionu. Navazující investice města – infrastruktura související se stavbou (kruhové objezdy, lávky, úpravy chodníků a ploch u škol) pak dosáhnou 173,8 milionu korun.

Revitalizace Místecké ulice je strategickým projektem města Ostravy v rámci cíle č. 6 – Kultivovat prostředí pro život všech generací, protože ulice díky svému provedení pomůže eliminovat bariéry mezi částmi města pro pěší a cyklo dopravu a zároveň propojí město uvnitř i navenek doplněním úseku páteřní dopravní sítě. Více o projektu se dočtete na webu věnovanému strategickému plánování v Ostravě: www.fajnova.cz.